A gyülekezet története

IWIWGoogle bookmarkFacebookTwitter
I. A missziós kezdeményezések korszaka (1890-1958)


A baptista misszió megjelenése Vácott 1890 tájára tehető Seres Sámuel szadai parasztapostol által, aki a főtéri piacon terményeit árusítja és közben bizonyságot tesz. Váci viszonylatban munkájának nem volt hatása, de annál inkább hasznát vette a környék missziója (lásd: Szokolyai Baptista Gyülekezet története). A Felsőpetényi Baptista Gyülekezet anyakönyvéből is van váci vonatkozású adat: a Váccal szembeni pokol Csárdánál 1925 július 26.-án merítkezett be többedmagával Bahor Jánosné, született Krizsán Veronika (1876-1970), bemerítője pisszmán Béla Újpesti lelkipásztor volt. E testvérnő a Bahor család Vácra költözésekor gyülekezetünk tagja lett, de mivel korábban teljesen megvakult, a közösségbe nem tudott eljönni. Dobner Béla testvér idején családi körben úrvacsorázott.

Az 1933-34-es években Fábián (Eördögh) Miklós lelkipásztor (1894-1990) az akkori Központi testvérek és pannonhalmi (pisszmán) Béla lelkipásztor szorgalmazására Vácon az Árpád út 22-24 alatt lakik és Biblia kolpoltőri szolgálatot végez. Önéletrajzi vallomásában írja, hogy e szolgálat miatt gyakran kellett jelentkeznem a rendőrségen. Ez a misszió eredmény nélküli volt és Fábián testvért visszarendelték. Ebből az időből azonban tudunk egy missziós gyümölcsről, Kollárovics János pál megtéréséről, aki a penci misszió kezdetekor pannonhalmi Béla Újpesti lelkipásztor váci átutazásai nyomán tért meg. Kollárovics testvér az Újpesti Gyülekezetet még az 50-es évek elején is látogatta. 1938-ban Gerstner Károly (1910-1986) édesapjával, Gerstner Mátyással (1866-1941) Vácra költözik, pékséget, üzletet és lakást bérel a Káptalan u.2 alatt és itt sütőmesterséget folytat. Ők a budapesti Wesselényi utcai gyülekezet tagjai, ott német nyelven is hangzik az íge és főleg az imádkozás. Ott ismeri meg Neuschel Katalint (1915- 1983) az egyszerű szolgalányt, aki alig tud magyarul, és házasságot kötnek 1939 áprilisában. Gerstnerék a városban folyó addigi misszióról nem tudnak. Szintén a 30-as évek végére tehető a Ress és Becsó családok Vácra költözése pencről. Becsóéknál alkalmanként összejövetelek is voltak a háborút megelőző időben.

A II. Világháborút követő éveket a zárkózottság és a stagnálás jellemzi, mindenki a maga megszokott gyülekezetét látogatja, helyi kezdeményezés egy gyülekezet kialakítására nem történt. Az 50-es évek elején az újpesti testvérek látogatása és támogatása révén felvetődött egy imateremnek megfelelő helyiség bérlése, de ez a terv nem valósult meg a bérbeadók visszalépése miatt 1955 elején. Nemsokára a Ress család Újpestre költözött, a megmaradt családok más-más gyülekezetekbe jártak, elszigetelten és szétszórtságban éltek. Az itteni lelki életet 1-1 újpesti testvér családlátogatása jelentette. 1957 március 19-én Vass Ferenc és Kovács Géza lelkipásztorok meglátogatják a Gerstner, a Szabó és a Horváth családot és náluk összeírják a helyben élő volt baptistákat, hogy missziómunka kezdődjön Vácott. A családok nem lelkesedtek ezen, de nem is utasították el ezt.

 

 

II. A gyülekezet megalakulása és fejlődése (1959-1986)


Új korszakot jelentett az 1958-as év vége, amikor az újpesti testvérek mellett Szokolyáról Mészáros Kálmán és id. Lakati Ádám testvérek is felkeresték a váci atyafikat. Ezt követően váltak rendszeressé az összejöveteli alkalmak Szabó Jánosné lakásán, pintér Józsefné kis otthonában és a Gerstner családnál váltakozva. 1959 februárjától a Gerstner család "szállást" ad az istentiszteleti alkalmaknak, és ideiglenes otthonra talál a kis gyülekezet a Lőwy Sándor u. 2 alatti lakásukban. A rendszeres összejövetelek eleinte szombat délután, majd '59. júniusától vasárnap délután és kedd este voltak. A gyülekezet alapító tagjai az alábbi testvérek voltak: id. Gerstner Károly és felesége Gerstner Károlyné, Szabó Jánosné, Becsó József és lánya pintér Józsefné, Hártó Mihály, Fehér Mihály és felesége Fehér Mihályné, összesen nyolcan. A gyülekezet megalakulását Kovács Géza újpesti lelkipásztor a Városi Tanácsnál írásban és személyesen 1959. május 20.-án jelenti be. A bejelentő levél nyíltan nem deklarált új gyülekezetet, hanem csak közölte, hogy az Újpestre költözött Ress család címe helyett a jövőben új helyen fog működni a szerény gyülekezet.

Az 1959. nyarának végén Mészáros Kálmán tanár testvér lelkipásztori szolgálatba áll a Szokolyai Gyülekezetben és új körzet alakul az újjáéledt Kosdi és a nemrég alakult Váci gyülekezetekkel. Gyülekezetünk továbbra is kér és kap igeszólói segítséget az újpesti gyülekezettől dr. Mike Károly, Lőrik János, Tarnai Elemér, Nagy Imre, Kocsi Józset, Ciháth Károly, id. pócsik Béla és több más diakónus és igehirdető személyében. Ez időtől lélekben és létszámban is erősödik a kis közösség. Bemerítések voltak Szokolyán 1960.-ban és '6l.-ben. 1960. augusztusában Gerstnerék komfortosabbá alakítják lakásukat és a konyhából a tágasabb és lassan imateremmé váló szobában jön össze a gyülekezet. Szeptemberben pedig önálló erőből harmónium megvásárlására kerül sor.

A gyülekezet erősödését szolgálták a környező falvakból történt beköltözések: Bahor család Felsőpetényből, Uzonyi, Mészáros, Benke család Szokolyáról.

1963-ban a körzet új lelkipásztora Dobner Béla lett, miután Mészáros Kálmán testvér a teológiai tanulmányait befejezte, és utána elfogadta a pécsi Gyülekezet meghívását.

Emlékezetes marad a '63.-as év novemberi hálaadó napja, amikor kb. 80 személy szorongott Gerstner testvérék lakásán, miközben a taglétszám 23 fő volt. Rögtön adódott a gondolat egy imaterem kialakítására alkalmas épület megvásárlására. A keresésre megbízást kaptak ifj. Gerstner Károly, Dobner Béla és Varga Sándor testvérek.

A Gondviselő már december első felében megmutatta a Köztársaság u. 33. szám alatti épületet, majd 1964 januárjában a vétel is megtörtént Lakati Zoltán családja és ifj. Gerstner Károly részéről, aki így sokáig a gyülekezeti ingatlan névhordozója lett. A kapubejárat melletti egyszobás lakásból kialakult az imatermünk, s berendeztük szószékkel, székekkel és harmóniummal.

Örömünnepünk 1964. augusztus 30.-a volt, az első váci baptista imaterem megnyitása. Az átköltözést Dobner Béla lelkipásztorunk a Városi Tanácsnál már két nappal korábban írásban bejelentette. Az új helyen vasárnap délelőtt és délután, hét közben pedig csütörtökönként este voltak az istentiszteleti alkalmak. Az új helyen Mennyei Atyánk áldását és kegyelmét tapasztaltuk meg a gyülekezeti élet szervezettebbé válásában.

1964. decemberében kis énekkar alakul Bahor János testvér vezetésével.

1965. október 24.-én kerül sor ifj. Gerstner Károly gyülekezeti vénné és Lakati Zoltán diakónussá történő avatására. Ez időtájt veszi kezdetét a gyermekekkel való foglalkozás a vasárnapi imaóra idejében Lakatiék lakásán, a szomszédban. Évente tartunk bemerítést Szokolyán. A hitvallók vegyes összetételűek, fiatalok és idősebbek, hivő háttérből és a világból. A lelkipásztor mellett igeszólóink voltak az újpesti elöljárók és Cserhalmi Imre nyugalmazott lelkipásztor aki 3 éven át minden hó első vasárnapján hozta Isten Üzenetét.

Dobner testvér pásztorolása alatt egyre szűkebbnek bizonyult a 6*5 méteres imatermünk és válaszfal bontással az 50 férőhelyet 80-ra bővítettük. Ez a dinamikus fejlődés nem tetszett a rezsim kiszolgálóinak, és Dobner testvért 1969. végétől felelősségre vonják az Egyházügyi Hivataltól az ingatlanvásárlás és a terembővítés kapcsán (lakásból hogyan mertünk imatermet létesíteni?), majd 1970 március közepén bevonják lelkészi igazolványát.

Ezután nehéz időszak következett a gyülekezetünkre. Egy időre nélkülözni kellett Szokolya védőszárnyait s ügyintézőnk Hargas Gyula, a Felsőpetényi Körzet lelkipásztora lett. Ebben az időben volt segítségül az ige szolgálatával dr. Kiss Ferenc tanár-pszihológus családjával együtt a Budapest Wesselényi utcai Gyülekezetből, akik Szentendréről jártak át a Dunán, ugyanis ekkor még nem volt ott gyülekezet. A lelkipásztor kérdésünk akkor került nyugvópontra, amikor 1973 július 1-től visszakerültünk régi körzetünkbe és Herjeczki András, szokolyai lelkipásztor lett a pásztorunk. Herjeczki testvér 1976 május végéig munkálkodott közöttünk, majd feleségével a Detroiti magyar gyülekezet meghívását fogadták el és oda költöztek. Taglétszámunk ekkor 50 fő körül ingadozott.

A körzet nem sokáig maradt pásztor nélkül, ugyanis Hargas Gyula felsőpetényi lelkipásztor elfogadta a szokolyaiak meghívását és 76 szeptember elejétől szolgálatba állt Vácott is. Az igehirdetésben segítők is vannak: Udvanoki András nyugalmazott lelkipásztor Tahiból, és Teológiánk hallgatói. 1977-78.-ban a gyülekezet megrostálódik, a népes Müller család és néhány követőjük új mezőkre mennek. 1979 márciusától Dajka József nyugdíjas lelkipásztor szolgálatait fogadja örömmel a gyülekezet, aki nemcsak az igét szólja, hanem segít az ifjúsági munkában, buzdít, bátorít és Erdélybe turista-buszos kirándulásokat szervez az ottani gyülekezetek megismertetése és a csodálatos természeti tájak megtekintése céljából.

1978 decemberében ünnepeljük a 20 éves jubileumunkat, amikor kapjuk az örömhírt, hogy imádságainkra válaszolt Istenünk és egy imaház építésére megkaptuk az engedélyt az Állam és Egyházügyi Hivataltól, mely a Köztársaság u.33 alatt a hátsó udvarrészen építhető. A Gyülekezet tagjai nagy lelkesedéssel és áldozatvállalással fogtak az építkezéshez, melynek főbb állomásai a következők voltak:

  • 1979 április eleje: földmunkák megkezdése, csatorna és vízvezeték építés, mészoltás.
  • május eleje: régi gazdasági épület bontása.
  • augusztus 4.: alapkő letétel.
  • november eleje: tető alá kerül az épület.
  • 1980. évben: belső munkák; válaszfalak sok-sok asztalos munka, nyílászárók készítése, karzat és mellékhelység építése, üvegezés, márványburkolás.
  • 1981. évben: további szakipari munkák; villanyszerelés, gázszerelés, festések, padok gyártása, parkettázás, lambériázás, udvari betonozások.
  • 1981. október 17.: Imaház megnyitás.
  • 1982. március: alagsor parkettázás.
  • 1982. május: új kerítés és bejárat kialakítása az Élmunkás út felé.

Az építészeti terveket Marosi Béla és Váradi István építészmérnök testvérek készítették, a belsőépítészeti terveket Gere József építészmérnök testvér szolgáltatta.

A gyülekezet az építkezés végén 53 tagú, 82-ben kétszer is álltak hitvallók az új medencénkben. Az építkezést követően a lelki-házépítés következett. A tágasabb helyen megnövekedtek feladatokhoz 6 tagú elöljáróságot választ a gyülekezet 1982-ben. Hangsúlyt kap az ifjúsággal való rendszeres foglalkozás Dajka testvér és ifj. Gerstnerné vezetésével. Mennyei Atyánk kegyelméből majdnem minden évben bemerítést tarthattunk: fiataljaink és idősebbek adták át életüket Jézus Krisztusnak. Ebben az időben az énekkar vezetésére Tóth Sándor, Jobbágy János (Budapest Wesselényi u.) és Gerstner Andrea kaptak megbízást.

Hargas Gyula 1986 szeptemberi nyugdíjazásáig, 10 éven át volt pásztorunk, s távozásával új helyzet adódott a gyülekezet számára. Említésre méltó szolgálatai voltak 1984 szeptemberétől Herjeczki András nyugalmazott lelkipásztornak, amikor Hargas testvért betegsége idején többször helyettesítette.

 

III. A gyülekezet önálló élete (1986-1998)


A gyülekezet a pásztorváltozás kapcsán élt az önállósodás lehetőségével és meghívta pásztorának Herjeczki Andrást, akivel már korábbról jó együttműködés alakult ki. Gyülekezetünk ekkor kivált a szokolyai körzetből és az átszervezett püspökszilágyi körzetből a püspökszilágyi Gyülekezet csatlakozott hozzánk és ezzel kialakult a Vác-püspökszilágyi körzet.

1987. végén teljesült a gyülekezet újabb vágya, lelkipásztorunk részére szolgálati lakást vásároltunk önerőből. 1988. februárjában Herjeczkiék ismét meghívást kaptak és fogadtak el az USA-beli Detroiti gyülekezettől, de most nem siettek menni, hanem várták a kedvezőbb időpontot. Így gyülekezetünk ettől az időtől új lelkipásztorért imádkozott.

Kérésünk meghallgatást nyert és júniusban a gyülekezet meghívta lelkipásztorának Herjeczki Gézát, akit a kanadai Torontóból vártunk haza külföldi szolgálata befejeztével. Herjeczki András búcsúztatása és Herjeczki Géza szolgálatba állása szeptember 11.-én volt. Ebből az esztendőből emlékezetes marad a december 4.-én tartott bemerítési ünnepély, melyen 10 fehérruhás pecsételte meg hitét, közülük 7-en a váci gyülekezet tagjai lettek. 1988 év végén az úrvacsorázó taglétszám 69 fő, gyermekek és ifjak 25-en vannak, látogatók és lelki gondozottak 17-en, és ez összesen 111 lélek.

A püspökszilágyi gyülekezettel a kapcsolat rendezett, lelkipásztorunk havonta 2 vasárnap és alkalmanként szerdán találkozik a 16 tagú gyülekezettel és a 9 többi lelkigondozottal.

A szokolyai körzettel a kapcsolatunk nem szakadt meg. Továbbra is örülünk, mikor örömünnepeik vannak és együtt sírunk, amikor gyászolnak. A városban az ökumenikus kapcsolataink az új imaház megnyitása óta fejlődtek igazán a nagyobb befogadóképesség révén. Azóta évenként felváltva tartjuk a Reformáció emlékünnepet a református és evangélikus templomban illetve imaházunkban. Ez időtől tartjuk az ökumenikus imahetet januárban kétnaponként váltakozó helyszíneken s '89.-től a római katolikus testvérek is csatlakoztak a piarista templom helyszínével. Ezen kívül ének- és zeneünnepélyek, jubileumi alkalmak, lelkipásztori őrségváltások vagy nevezetesebb evangéliumi szolgálatok alkalmával is találkoztak a testvéregyházak tagjai.

A 30 éves jubileumát 1989. április 30.-án tartotta a gyülekezet. Ez az esztendő az országos evangélizáció jegyében telt nálunk is. Áprilisban a Bp. Sportcsarnokban Louis palau evangelizált Cliff Richárd énekes szolgálata mellett, ahol közülünk többen is részt vettek. Július 29.-én pedig a Budapest Népstadionban volt a Billy Graham evangélizáció százezer hallgatóval. Vácról is sokan ott voltunk szomszédokat, barátokat, munkatársakat elkísérve.

Ez egy országos ökumenikus találkozó volt a rendszerváltás első évében. Sokan ekkor hallottak először evangéliumot Billy Graham által dr. Haraszti Sándor felejthetetlen tolmácsolásában és először találkozhattak a lebénult és tolószékes Jonival, akitől hallhatták a megrendítő élethelyzetből nyert csodálatos szabadulását, a Krisztusban nyert megváltását, örömét és békességét. Az evangélizáció előkészítésében és az utógondozásban sokat dolgozott Herjeczki Géza lelkipásztorunk. Segítői is voltak a gyülekezetből: Gerstner Andrea tolmács volt, Sipos György testvér elsősegélyt nyújtó és többen rendezők voltak. Az év végén váratlanul ért bennünket a hír, hogy pásztorunk elfogadta a Detroiti Gyülekezet meghívását és szűk másfél év után 1990. február elején búcsúzunk tőle és családjától.

Az így árván maradt körzet dr. Mészáros Kálmán teológiai tanárt, a Teológia dékánját hívja meg ügyvezető és lelkipásztori szolgálatra. A lelkészlakás megüresedése a vezetőséget arra serkenti, hogy azt nagyobbra cserélje Egyházunk Központja segítségével. A nyáron újból hazalátogatott Gerstner Andrea, aki a Cedarville College rézfúvós együttessel (USA, Ohio) hazánkban vezette missziós turnéjukat és a váci Főtéren evangelizáltak június 17.-én. Ekkor sokan felfigyeltek közösségünkre és új érdeklődők jöttek gyülekezetünkbe.

Az 1989/90. tanévtől gyülekezetünk a teológusok rendszeres szolgálatát igényli és kapja meg. Így szolgált közöttünk Lőrik Levente, Dimény Ervin, Meláth Attila, Dan László, Mike Sámuel, Papp Dániel, Békési Sándor. A 1990/91. tanévben Meláth Attila 4. éves teológusként szolgált a gyülekezetben és az ifjúság körében nagy megelégedésünkre, s aki tanulmányai befejezése után elfogadta a gyülekezet meghívását a pásztori szolgálatra. Felavatása gyülekezetünkben l992. június 27.-én történt, azóta pásztorol bennünket. Közben 1991. június 30.-án volt a jelenlegi elektromos orgona avatása Beharka pál közreműködésével. 1992-ben egy néhány alkalommal segítettünk a szomszédos Kosdi Gyülekezet új imaházának építésén. Ez időben kapcsolódott be a gyülekezet női köre a Napsugár Gyermekmentő Alapítvány támogatásába és indult el a Börtönmisszió Gerstnerné és a Putnoki házaspár szolgálatával. Augusztus 22-23-án gyülekezetünk is részt vett a Budapest. Olimpiai csarnokban a Magyar Baptisták I. Világtalálkozóján. Szeptember 26-27.-én együtt ünnepeltünk a szokolyai testvérekkel gyülekezet-alapításuk centenáriumát.

1993 március 17-21. között alapos előkészítés után megtartottuk a Billy Graham SATELliT evangelizációt a környék baptista, református, evangélikus testvéreivel a Váci Művelődési Központban, s így bekapcsolódtunk e világméretű programba. Ezt követően a helyi Kábeltelevízió is adott tudósítást nevesebb ünnepi alkalmainkról.

A Váci Ifjúsági Találkozók 1992-től folynak és évről évre több fiatalt vonzanak az ország különböző vidékéről. persze a mi ifjúságunk is eljár a fiatalok ilyen alkalmaira (Kiskőrös, pécs, Békés, Gyula, Szeged). Több fiatal fiú és lány énekel a Baptista lfjúsági Kórusban és eljutottak páran Nyugat-Európa baptista gyülekezeteibe. Néhány zenét szerető és művelő fiatal évről-évre részt vesz Újpesten a nyári Egyházzenei kurzuson és a kezdő est étkezését nőtestvéreink biztosítják. Ekkortól válnak rendszeressé nyáron az ifjúsági táborozási alkalmak és az augusztus végi csendes hét.

Fiatal lelkipásztoruk legényemberként él az új lakásban, s többnyire a családok látták vendégül, s néhányan hiányolták már a házastársát. pásztorunk ezt 1993. június 6.-ig tartotta titokban, majd bejelentette, hogy menyasszonya Zagyva Katalin a Miskolci Baptista Gyülekezetből lesz. Október 16.-án pedig az egész gyülekezet hivatalos volt az Újpesti Imaházban tartott mennyegzőn és az azt követő vacsorán. A gyülekezet 1993. év végén 89 tagú, az év folyamán több egyén és család érkezik ide (Révész Zsolt, putnoki és Kardos házaspár, Kulcsárék, Menczerék és mások). Rendszeresek a bemerítési alkalmak, '94.-ben kétszer is volt ilyen ünnep, s az év végén 97 úrvacsorázó tagja van közösségünknek. A közösségi élet velejárói a házasságkötések, gyermekbemutatások, melyek az öröm alkalmai, s nem nélkülözik a megpróbáltatások, a fájdalom és a gyász alkalmait sem. Sok család és testvér ette a munkanélküliek kenyerét ebben az időszakban, s többen korai nyugdíjba kerültek. Mióta ifjú lelkipásztorunk van, az óévi alkalmakat a szomszédos gyülekezetek fiataljaival töltjük el, eleinte imaházunkban, később bérelt termekben. Lelkipásztorunk a MABISZ titkára is volt, s télen az iskolai szünetben Ifjúsági Vezető-képzés is folyt Vácon. 1995 nyarán bekapcsolódtunk az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány váci missziójába, hogy lehetőleg minden lakás tudomást vegyen Isten szeretetéről.

Az 1996. év is felejthetetlen marad számunkra. Ott voltunk Zánkán október 4-6. között Egyházunk fennállásának 150 éves jubileumán, ahol sokakkal találkozhattunk és láthattuk, hallhattuk Fanini testvért, Világszövetségünk elnökét. December 8.-án ünnepélyes presbiter- és diakónusavatás volt gyülekezetünkben; az előbbire Lakati péter, az utóbbiakra Cserepka Sándor, Mészáros Sándor és püspökszilágyról Sebestyén Árpád testvérek kaptak és vállaltak megbízatást.

Évek óta tapasztaljuk hogy imaházunk nagyobb ünnepi alkalmakra, ökumenikus rendezvényekre, ifjúsági találkozókra kicsinek bizonyul. Ezen a helyen bővítési lehetőség nincs a nagymérvű beépítettség miatt. Ezért már 1994-től elkezdtünk területet keresni a városban új imaház és gyülekezeti hajlék részére. A Zsinagóga mellett nem kaptunk bővítésre alkalmas területet, az Öntöde területén pedig a légoltalmi bunkerek jelentettek akadályt részünkre. '96.-ban a Mentőállomás melletti intézményi területet pályázhattuk meg először egy kisebb, majd az egész telekrészt. 1997. tavaszán beépítési és rendezési tervet kellett készíttetni és előzetes szakhatósági engedélyeket beszerezni. A végleges szerződés a polgármesteri Hivatallal 1997. május 30.-án lett megkötve. Azóta bozót és vadon nőtt fák irtása, tereprendezés, felvonulási konténerek telepítése és a terület ideiglenes körbekerítése, vízóra akna készítése és gázcsonk elhelyezése történt az építési telken. Nyáron egy zártkörű építési pályázat került kiírásra. A beérkezett műveket november végétől a felkért szakértők és a gyülekezet véleményezte és döntött az átriumos megoldású "peristyl" jelige mellett. A gyülekezet az építés céljára '97. decemberében létrehozta a Váci Baptista Misszió Alapítványt. Az építési tervek 1998 májusában kerültek engedélyezés céljából a polgármesteri Hivatalba és onnan július végén különösebb észrevétel nélkül engedélyezést nyert.


 

IV. Az építkező gyülekezet (1998-2004)

 

Gyülekezetünk történetében a következő hat év /1999-2004/ jelentős dátum. Ezen idő alatt sikerült felépíteni a második imaházunkat. Nagy hittel, / a végösszeghez képest különösen / kevés pénzzel, de nagy lelkesedéssel és elszántsággal kezdődött és folyt a munka. Istennek hála, a munka inkább összekovácsolta a gyülekezetet. Sokszor tapasztaltuk meg, hogy Urunk előttünk járt, ajtókat, szíveket nyitott meg, nem várt lehetőségeket adott.

6 év alatt felépülhetett a 964 m2 -es új imaház!

 

Az építkezés néhány adata:

Tervező: Kulcsár Tibor pécsi építész

Belső tervező: Zoltán

Építésvezető: Péter Gábor tv a tető elkészültéig Pesterzsébetről.

Házigazda /mindenes/: Mag Tibor tv

Építési Bizottság, akik a munkákat koordinálták: Csáki Attila, Cserepka Sándor, Lakati Péter, Mészáros Sándor testvérek

Az építkezés kezdete: 1999 márc.15.

Megnyitó istentisztelet: 2004 okt.2 .

A nagyterem padjaiban 200 férőhely van, az énekkar helye 50 fő, a karzaton 80 fő foglalhat helyet, így összesen 330 fő befogadására alkalmas.

Az összköltség kb 150 millió Ft volt, melyből külső segítségként /Egyház, Vác város más gyülekezetek, testvérek/6 millió Ft, az Államtól /ÁFA visszatérítés az Alapítványon keresztül/ 24 millió Ft, saját munkánk értéke kb 25 millió Ft, saját adakozás és a régi imaház eladási ára 95 millió Ft

 

Nagy örömünkre szolgált, és Istenünk vezetését csodaként éltük meg a régi imaházunk értékesítésekor. Nagyon szerettük volna, ha el tudjuk adni az épületet az építkezés vége felé, amiből a befejező munkák, az épület berendezési költségeit szerettük volna finanszírozni. Vágyként élt továbbá a szívünkben, hogy jó lenne, ha funkciója is megmaradna.

Emberileg az épület elhelyezkedése, tulajdoni helyzete, kialakítása miatt ezek az elképzelések lehetetlennek látszódtak. Istenünk azonban most is időben adta a megoldást! Az építkezés vége felé, rövid időn belül, elfogadható áron egy hozzánk közel álló felekezet, az adventista testvérek vették meg imaház céljára!

Nagyon örültünk az új hajléknak, de fájó szívvel búcsúztunk a régitől. Egy korszak zárult le újból Gyülekezetünk életében.

 

Az építkezés ideje alatt a gyülekezeti ház építésének anyagi és fizikai felelőse Lakati Péter presbiter tv volt, akit a gyülekezet 2000-ben és 2004-ben is gyülekezetvezetőnek választott.

A lelki ház növekedésére és őrzésére az egész építkezés alatt fokozottan figyelt Meláth testvér, hogy a fizikai munka ne menjen a lelki munka kárára. Ez a fokozott figyelem és Istenünk támogatása, vezetése a gyülekezeti életben is meghozta gyümölcsét. Nem fáradt ki /csak el/ az építkező gyülekezet. Nem történtek a testvéri kapcsolatokban törések, szakadások. A tagok közötti kapcsolatok erősödtek, a gyülekezet növekedett.

Kiterjedtek már a szolgálati területek is az építkezés alatt: új testvérek álltak be a szolgálatba, és új területeken is kezdődtek munkák.

Az építkezés alatt /2000-ben és 2004-ben/ is volt elöljáróság választás.

Több alkalommal mozdult meg a bemerítő medencében a víz, és csatlakoztak testvérek a gyülekezethez.

Az ifjúsági konferenciák is hagyományosak a gyülekezetben

2002-ben létrejött gyülekezetünk internetes honlapja, 2005-től letölthető igehirdetési anyagok is szerepelnek az oldalon.

2002-ben kb 1 évig saját újságunk is megjelent „MI újság" névvel.

2003-ban és 2005-ben TV felvétel is készült gyülekezetünkről .

2003-tól minden év nyarán megszervezésre kerül a Mosolyhét, ahol több száz gyermek délelőtti foglalkozását biztosítjuk, hirdetve az örömhírt is. Ezt folytatjuk az évközi Mosolynapokon is.

2003-ban Vácott tartották a nőtestvérek az Országos Nőkonferenciát.

 

2004.okt.2-án került sor az imaház ünnepélyes megnyitására. Erre az alkalomra már egy új, digitális JOHANNUS orgonát is sikerült vásárolni, amit egy újabb ünnepi alkalmon avattunk fel.

 

 
Módosítás: 2010. január 24. vasárnap, 20:50
vissza a tetejére